volejte 603 228 092
Truhlářství Again - nábytek pro Váš domov

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zvané "GDPR", (dále jen "Obecné nařízení"), které je platné od 25.06.2018, já níže podepsaný/á, pan/paní .........................................................................., bytem ..............................................................................., vyjadřuji výslovný souhlas s tím, aby Pavel Vlach - truhlásřtví Again, IČ:49637681, Šircova 204/8, Praha 9, 19600, shromažďoval a zpracovával mé osobní údaje, týkající se mé osoby, a to pro účely:

vedení dokumentace objednaného projektu, vedení účetnictví

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů:

-Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul

-Adresní údaje: adresa trvalého/přechodného bydliště, doručovací adresa, elektronická adresa

-Telefonní číslo, IČ, DIČ, č.ú.

Tyto údaje jsou dále použity a  předány při komunikaci s:

- se členy montážní party

- s účetní firmy

Poskytnutím tohoto souhlasu prohlašuji, že jsme se seznámil/a spodmínkami shromažďování , zpracování, archivování a následného smazání osobních údajů, ze strany dodavatele.Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s informací, že kdykoliv v průběhu v průběhu zpracování mohu svůj udělený souhlas ke stanovenému účelu kdykoliv odvolat. Svůj souhlas poskytuji dobrovolně a jeho poskytnutí není ničím podmíněno. Odvoláním poskytnutého souhlasu, je správce údajů povinen vymazat osobní údaje, nebo omezit jejich zpracování. Tento souhlas je poskytnut na na 10let.

Subjekt osobních údajů má právo:

-vznést požadavek na vymazání osobních údajů, tj.kdykoliv odvolat údělený souhlas

-vznést požadavek na zapomenutí osobních údajů

-vznést požadavek na výpis osobních údajů

-vznést námitku zpracování

-vznést požadavek na omezení zpracování na opravu údajů

-vznést požadavek na aktualizaci a opravu osobních údajů

-být informován případném předání osobních údajů zpracovateli

-v případě porušení povinnosti zprávce osobních údajů při shromažďování, zpracování, archivování, se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

V Praze dne: ...........................................                                        vlastnoruční podpis ................................................................